Prezentacja

Prezentacja do pobrania – kliknij

Najważniejsze informacje o zrealizowanym projekcie: „Modernizacja dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych” inwestycja zrealizowana przez Beneftcjenta ze środków Regionalnego Programu Operacyjne Województwa Zachodmopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze społecznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich