Modernizacja dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte m.in. następujące wskaźniki:

– liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] – 1;

– powierzchnia obszarów objętą rewitalizacją [ha] – 0,06;

– liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełno sprawnościami [szt.] – 1;

– liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 1;

– udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji [% – 100;

Całkowita wartość projektu: 7 477 494,29 zł ;
wartość dofinansowania: 3 999 232,76 zł wartość dofinansowania z Budżetu Państwa 470 497,97 zł

Projekt realizowany przez Gminę Choszczno ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, Nr umowy RPZP.09.03.00-32-0005/18-01

Tytuł projektu: Modernizacja dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych

Cel projektu: Zapobieganie rozprzestrzenianiu się zjawisk kryzysowych poprzez utworzenie Centrum Obsługi Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym

Beneficjent: Gmina Choszczno

Wizualizacja budynku dworca w Choszcznie.
Tak będzie wyglądał dworzec po remoncie.
Zakończenie prac budowlanych przy modernizacji budynku dworca planowane jest na 30 czerwca 2020 r.